Renovering, reparationer, förbättringar och förvaltning

Renovering av huset 1963-1965

Det var först 5 dec 1963 som planerna var klara för restaureringen. Åkessons engagemang var säkert förklaringen till att det nu tog fart. Till årsmötet dagen därpå föreslogs att man skall göra en reparation och tillbyggnad enligt arkitekt Åke Rehnbergs förslag. I kassan och på olika konton fanns ca 52 tusen kronor och sedan skulle man ta ett lån på 60 tusen kronor. Styrelsemedlemmarna gick i borgen för lånet. Årsmötet 1963 antog förslaget med acklamation.

årsmötet den 27 mars 1965 invigdes det nyrenoverade församlingshemmet.

1966 höjdes brandförsäkringen från 200 tusen till 275 tusen för byggnaden och från 10 till 25 tusen för inventarierna. Samma år 1966 beslöt man att anlita konsult Ander för förslag till iordningställande av tomt och parkeringsplats. Kostnadsramen var 7000 kronor. Samtidigt beslutades att skaffa belysningsstolpar och armaturer.

Förvaltning 1966-1980

Fasaden putsades 1966 av AB Fasadrenovering i Kumla.

Elinstallationer, troligen elvärme, utfördes1968 till en kostnad av 16223 kronor.

1969 väcktes förslag om regelbundna engagemang 1:a advent och midsommar och även valborgsmässoafton.

Länsstyrelsen beslutade 1970 att vattnet till församlingshemmet ansluts till Axbergs kommuns vattentäkt. Kostnaden reducerades till 1200 kronor.

Översyn av ventilationen i lilla salen 1972.

Från skogen hämtade David Sundström 4 nya björkar som planterade 1971.

Höja huvudsäkringen 1973.

Åtgärder som underlättar för rullstolar att komma in i FH föreslog Gunnar Wargert 1973.

1978 försäkrades fastigheten för 600 tusen och inventarierna för 50 tusen.

1976 var stiftelsen skuldfri, dvs reparationen genomförd och betald. En ny reparationsfond är upplagd.

Ledstång till entrén föreslogs av Gunnar Wargert 1979

Grus på parkeringen 1980

Isolera taket i stora salen 1985 samt målning invändigt och utvändigt av vindskivor.

Dags för nästa stora projekt 1985-1995

Under 1985 fick församlingshemmet en välbehövlig uppfräschning, målning har utförts av Bertil Lundkvist till en kostnad av 9929 kronor. Lilla salens möbelgrupp kläddes om av Gustav Karlsson till total kostnad av 3000 kronor. Nya element har kostat 2809 kronor (troligen i stora salen) och samtidigt där nya gardiner till en kostnad av 7698 kr + moms.

På styrelsemöte 19 mars 1986 redovisade arkitekt Inger Sundström (sedermera ordförande i stiftelsen) olika förslag till utbyggnad. Inga beslut fattades på detta möte. På möte i november fick Carl-Axel Olsson i uppdrag att undersöka markförhållandena för en 3-4 m utbyggnad norrut.

På styrelsemöte i nov 1987 beslutades att köpa ytterligare 3500 m2 mark av fastigheten Prästgården 1:1 till 2 kr/m2 samt att Karl-Erik Göthberg skall gräva och C-A Olsson skaffa cementrör till kulvertering av befintligt dike. I om- och tillbyggnaden skall ingå modernt större kök och handikapptoaletter. Projektet kostnadsberäknas till 600 000 kronor. I kassan fanns då ca 500 000 och kyrkorådet har av satt 140 000 kronor till församlingshemmet. Örebro Byggtjänst (Gunnar Eriksson och Rolf Jonsson) anlitades för en projektstart maj-juni 1988. Beräknad arbetstid för byggarbetet ca1000 timmar.

Tillbyggnadsåret 1988 hölls 8 styrelsemöten då allt ifrån ventilation, köksinredning, fönster, tak-och väggmaterial beslutades. Huberts Elektrolux levererade köksmaskiner till total kostnad av 52900 kronor. Nytt gemensamt ventilationssystem för hela huset har diskuterats men endast ventilationen i nybyggnaden gjordes till kostnad av ca 18000 kronor. Larmlampor för avloppspumparna installerades i köket. Lampstolpen vid entrén tillkom. (Några år tidigare hade de 6 ytterlamporna utefter vägen bytts ut). Glasväggen mot barntimmerummet beställdes med pansarglas i nedre delen.

Markbädden för avloppet diskuterades 1989. Den kommer att ligga på pastoratets mark. Beslutades och genomfördes 1990 till en kostnad av 31658 kronor.

Hela församlingshemmet putsades om utvändigt av Puts och Tegel Fjugesta 1989 till kostnad av ca 77000 kronor + moms. Kostnaden blev slutligen 87.000 kronor. Takfot och fönster har målats till en kostnad av 8000 kronor.

Invigningsfest hölls 3 mars 1989. Stiftelsen beslöt 27 augusti 1989 att ta ett lån i Föreningssparbanken på 250 000 kronor för fortsatta kostnader för renoveringsarbetena.

Ny gräsmatta skänktes av Frösvidals gräs och Karl-Erik Göthberg grävde och skänkte planeringen av ytan 1989

Dags igen för nya projekt 1995-1999

Torsten Sundström föreslog i maras 1995 att bygga ett förråd för möbler mm i anslutning till Stora salen. Under året utarbetades ritningar och övriga planer.

Hembygdsföreningen har fått löfte att nyttja ett skåp (under tavlan i lilla salen) 1995

1997 hade trädrötter skadat avloppsledningarn i markbädden och träd måste tas bort.

1997 beslutade styrelsen att genomföra utbyggnaden av förrådet samt se över takpappen ovanför kafferummet. Beräknad kostnad ca 170 000 kronor.

17 augusti 1998 rapporterades att utbyggnaden var i det närmaste klar. I april 1999 var taket på lilla salen lagat provisorisk av Gunnar Eriksson till en kostnad av 1617 kronor.

I oktober 1999 var fönstren justerade och målade samt även vattenskador i taket övermålade av Anders Löfgren.

Drift och underhåll 2000-2015

Inbrottslarm installerades av Bo Wallin 1999. 2001 var det programmerat till prästgården och till Torsten Sundström. Överfördes till Eklunds 2003.

Ny flaggstång beställdes 2000 till kostnad av 8500 kronor.

Hösten 2000 måste en vattenskada i yttre hallen repareras till en kostnad av 15 000 kronor.

Samtliga eluttag byggdes om 2001 till jordade uttag

Utemöbler (trägruppen samt 8 plaststolar) skaffades 2001, förvaras i prästgårdsmagasinet över vintern.

Sommaren 2001 lades ny takpapp på Lilla Salen (platta taket exklusive den ca 10 år gamla taket över utbyggnaden. Kostnad inklusive snickeri och plåtarbeten ca 32 000 ronor.

Nya låscylindrar i köksdörren och förrådsdörren 2001.

Fönsterbänkar i Stora Salen skaffades 2001.

Förlängning av arbetsbänken i köket gjordes 2003.

Stolplyktan utanför entrén byttes 2003. Den gamla var sönderrostad.

Problem med vattenskada i hallen även 2004. Tros bero på oväder. Samma år problem med en kran inomhus.

Stenplattorna i rampen lades om av Råsell 2004. Han lagade också dagvattenbrunnen på parkeringen.

Takfot och vindskivor har bytts ut och målats 2004

Två luftvärmepumpar köptes för 43 000 kronor och installerades 2007 av Edekyl&Värme i Stora och Lilla Salen. Beslutades samma år om att skaffa en tredje till Barntimmerummet.

Taklampor i Barntimmerumet byttes 2007 till lysrörsarmatur.

Råsell Schakt och Trädgård dränerade parkeringsplatsen 2008 med täckdike längs vägsidan och en brunn som anslöts till dagvattendiket. Markytan preparerades. Sammallagd kostnad ca 50 000 kronor.

Rörelsestyrd ytterbelysning på altanen (entrén) har installerats 2008.

Säkrade ner el-anslutningen till 35 A 2008.

Alla fönster målades utvändigt 2009.

Nya utvändiga trappräcken i lärkträ skaffades 2009.

Ventilationsutrustningen för Stora och Lilla Salen och Serveringsrummet har renoverats 2009 i stället för bytts ut. Kompletterande arbeten med tryckvakt gjordes 2010. Kostnaden blev totalt ca 20 000 kronor.

Barntimmerummet och köket har säkrats med jordfelsbrytare 2009.

Övre delen av glasväggen till Barntimmerumemt har bytts till lamellglas 2009.

Ljuddämpning i taket till Barntimmerummet till en kostnad av 14 000 kronor gjordes 2009.

Hörslingor, med högtalare, mikrofoner och CD-spelare, installerades under hösten 2010 av Art Elektronik AB (leverantör till utrustningen i kyrkan) till
kostnad av ca 82 000 kronor.

Nya el-element för totalt 10 800 kronor skaffades till Stora Salen under 2010.

Luckan till källarutrymmet under barntimmerummet har försetts med lås.

2011 Grusgångarna mellan huset och Klockhammarsvägen resp. parkeringsplatsen har renoverats med markduk och nytt sandlager och gruslager.

2012 Elektroniken i ytterbelysningen har renoverats. Gröna tavlan i Lilla Salen har bytts mot Whiteboard som döljs av gardiner då den inte används. Podiet i Stora Salen har bytts mot ett demonterbart och större podium.

2013 Tack vare Sven Sundströms legat har följande förbättringar gjorts: Köket har utrustats med två nya ugnar, en ny fast spis, ny mikrovågsugn, en ny kaffebryggare samt ny dammsugare. Tack vare arvet har följande moderniseringar kunnat göras: Stora Salen har kompletterats med fast monterad projektor i taket. I ett specialbeställt skåp förvaras ny dator, Viasat-mottagare samt elektronik för att koppla samman dessa enheter med befintlig ljudanläggning. Med detta kan huset erbjuda visning på stor projektorskärm av data eller TV. Utvändigt har huset utrustats med skyltning ”Församlingshem” på väggen och vid infarten samt en vägvisare vid korsningen. För kommande evenemang har en egen talförstärkare skaffats.

2014 Kvällssyföreningen har skänkt en tavla målad av Erik Marcusson. Tavlan är placerad i Lilla Salen.

Den tämligen nya spisen hade ett elfel och behövde bytas under åtet. Den fem år gamla luft-luftvärmepumpen i Barntimmerummet gick sönder och fick också bytas ut. Pump i avloppsbrunnen behövde också bytas.

I uppdraget att fördela Ingrid Sundströms gåva har förskolan Sörgården fått en ”Stockring” och Killevigge löfte om bidrag till klätterställning, som dock inte hunnit köpas in under året.

Två nya trädgårdsbord har ersatt det gamla som var helt uppruttet. Fönstren i lilla salen har målats helt och fönstren i stora salen ”bättringsmålats”. Nya persienner i lilla salen.

De sex år gamla luft-luftvärmepumparna i stora och lilla salen fungerade dåligt och fick bytas ut. Diskmaskinen, som krånglat allt mer under åren, ersattes av en ny maskin.

I uppdraget att fördela Ingrid Sundströms gåva har förskolan Killevigge fått en ”Stockring” och bidrag till sin nya klätterställning.

Renovering av Närkes Kils Församlingshem under 2016-2017

Styrelsen beslutade att ta ett mer samlat grepp om åtgärder som behövde vidtas i huset. Dels vad gäller tekniska funktioner dels vad gäller färgsättning och inre standard. Genom arvet från paret Gustavsson fanns de ekonomiska möjligheterna men vi ville säkra att föreningen har en rejäl ekonomisk buffert i framtiden.

Beslut som gäller renoveringen har tagits på de styrelsemöten som vi har haft. Vi har inte haft någon separat ”Renoveringskommitté”. Det har varit några extra styrelsemöten med anledning av stadgeändringen som också genomfördes under 2017. Med ett visst informellt mandat från styrelsen har jag som ordförande tagit beslut om att få en del kompletterande arbeten utförda under projektets gång t ex ett board-lager under plåttaket, en ny varmvattenberedare och ombyggnad av tilluftröret i taket på stora salen. Vad gäller färgsättning, renovering av toaletter, möbler och gardiner har vi haft extra samråd och alla har fått tillfälle att ge synpunkter.

Då det har varit möjligt och lämpligt att behålla och renovera utrustning har det blivit så t ex:

 • Takarmaturen i lilla salen kompletterades med en armatur från serveringsrummet och försågs med jordning för att stämma med de nydragna elledningarna.
 • Ventilerna för till- och frånluft har rengjorts och försetts med nya hemmagjorda skumgummipackningar i stället för att köpa nya
 • Bänkarna i entrén har slipats och lackats
 • Radiatorerna i stora salen är ganska nya och lyftes bara ut under renoveringen
 • Golvlisterna fick sitta kvar och kompletterades med kvartsstav
 • Vindsfönstret har ersatts med en svart plåt av plåtfirman

Utbytt utrustning som gått att sälja har annonserats på Blocket och sålts. Allt utom väggplafonderna som satt i Stora Salen har sålts eller skänkts bort.

Mer detaljerad information finns i nedanstående tabell. Renoveringsprojektet kan kortfattat beskrivas som:

 • Nya yttertak med överfallsvalsad svart plåt på hela huset
 • Nytt innertak och ledbaserad belysning i Stora Salen samt nya vägglampetter
 • Dörren mellan entrén och serveringsrummet är borttagen och ersatt med större öppning som släpper in mer ljus samt en mindre mellanvägg
 • Ny varmvattenberedare med ledningarna dragna under en köksbänk i stället för nere i krypgrunden
 • Nymålade väggar i stora salen samt nymålade tak och väggar i lilla salen, serveringsrummet och entrén samt nymålade dörrfoder
 • Ny linoleummatta, lagd ovanpå den gamla efter slipning och spackling av golven i salarna, serveringsrummet och entrén
 • Ny plastmatta i köket, lagd ovanpå den gamla
 • Ny plastmatta på toaletterna där gamla mattan är borttagen
 • Nya dörrar och fönster i entréerna till huvudingången och köket (2018)
 • Nya dörrar till toaletterna (2018)
 • Nya el-radiatorer i lilla salen, ena toaletten och entrén
 • Elledningar till tak- och väggbelysning är nya i salar och serveringsrum
 • Ny soffgrupp, gardiner och gångmatta i lilla salen
 • Ny takarmatur, golvlampa, bordslampa och bokhylla i serveringrummet
 • 90 st nya stolar till stora salen
 • Nytt bord i lekrummet och nytt bord och nya stolar i köket
 • Nytt sanitetsporslin och duscharmatur i toaletterna samt nya speglar
 • Nya fönsterbänkar i stora salen och köket
 • För tavelupphängning har alla rum försetts med lister nära taket vilket gör att man enkelt kan flytta om tavlor, vilket också gjorts i stora salen mm
 • All ny tak-och väggarmatur kan regleras med dimmer
 • Timrar till kaffebryggarna är bytta
 • Hjärtstartare med skåp

Fortsatt renovering 2018

Nya dörrar av märket Swedoor till huvudentrén, köksentrén och toaletterna var beställda redan 2017 men försenad leverens gjorde att de blev inmonterade först på våren 2018  av Rauseus Bygg.

För att det skulle se snyggt ut från början var allt virke målat i förväg i samma klarröda färg som dörrarna har.

Efter sommaren tog styrelsen ny sats och beslutade att även byta luckoc och lådor i köket. Härjedalskök hade ett bra erbjudande som vi accepterade och lagom till 1a advent var köket klart.

Reparation och förbättringar 2019

En större skada på fasaden vid entrén har lagats. Orsaken var en läcka från stupröret samt avsaknad av en plåt som gjorde att regn- och smältvatten skadade putsen på väggen. Renoveringen innebar en omfattande reparation, ny puts samt nya stuprör. Arbetet utfördes av Tommy Alfredsson, plåtslagare i samarbete med Matz Rauseus, murare.

Bidraget till bredbandsanslutningen har ytterligare gjort huset mer attraktivt, inte minst vid olika utbildningar, studiecirklar och möten. Nu finns möjligheten att enkelt hämta information från internet. Tillgång till öppen anslutning via Wi-Fi finns i samtliga salar. Den allmänt snabba tekniska utvecklingen ger också möjlighet i framtiden till mer service i huset. En skylt har satts upp i entrén med information om att Landsbygdsnämnden i Örebro kommun har bidragit med medel till bredbandsanslutning i huset.

Föreningens hemsida https://narkeskilsforsamlingshem.se har uppdaterats och fått ny layout. Bokningskalendern är ny och enklare att läsa. Även Widgetar har installerats på första sidan där aktuell information läggs ut.

Föreningen har för avsikt att i möjligaste mån energi- och miljöeffektivisera huset på olika sätt. Linde energi är leverantör av 100 % förnybar el till huset. Den fasta avgiften har därför sänkts genom att avsäkra från 50 AMP till 35 AMP.

För att förenkla inbetalningar, t.ex. medlemsavgift, har föreningen skaffat ett
Swish-konto med QR-kod.

Ytterligare en rörelsedetektor har installerats i köket.

Reparation och förbättringar 2020

Nya låscylindrar har installerats i samtliga dörrar med tillhörande nycklar. Handlar’n i samhället, fortsätter att ha förvaring av två nycklar.

Flaggstångens topp samt kulan skadades i en stormby. Brorsons Flaggstångsservice, Karlskoga, som sålde flaggstången för många år sedan, reparerade och rengjorde stången samt monterade en ny kula.

Föreningen har för avsikt att i möjligaste mån energi- och miljöeffektivisera huset på olika sätt. Med bidrag från Landsbygdsnämnden är samtliga fönster utbytta mot isolerglasfönster, en investering som ytterligare har gjort huset mer energieffektivt och även attraktivt. Husets fasad har inte förändrats, något som är viktigt för dess karaktär.

Två nya köksblandare har installerats då de gamla var mycket slitna. Mickes Rör AB, Prästtorp, gjorde installationen. Målsättningen vid reparationer i huset är att om möjligt anlita lokala hantverkare och entreprenörer.

Skärmtak över köksingången och ny ytterbelysning vid sidan om dörren, har monterats.

Den läcka som uppstått på Församlingshemmets vattenledning är åtgärdad. Ledningen ägs av föreningen vilket innebar att kostnaden för reparationen belastar Församlingshemmet.

Reparation och förbättringar 2021

Räcket/ledstänger har bytts ut då det gamla inte höll en säker standard. Arbetet har utförts av ”SnickarGunnar”, Närkes Kils Byggtjänst.

Med bidrag från Landsbygdsnämnden har foldern med information om Församlingshemmet  uppdaterats.

Den bärbara högtalaren renoverad med nytt batteri.

Fasadtvätt är genomförd av Kraft Måleri till en kostnad av 5 200 kr inkl. moms. Fasaderna kommer att behöva behandlas på nytt om ca fem år.

Ny kaffebryggare då den gamla gått sönder.

Nya bänkbelysningar , LED, i köket. Örebro Elektrotel, ÖET, Örebro har utfört arbetet.

Reparation och förbättringar 2022

Utbyte av mörkläggningsgardiner i Stora Salen, med bidrag från Landsbygdsnämnden. Installationen har gjorts av Doowin AB, Örebro.

Installation av belysning på tavlor i Stora salen har gjorts av Örebro Elektrotel, ÖET, Örebro.

En utrymningsväg från Barntimmerummet i form av en plattform samt ett ställ för avfallstunnorna, har satts upp. Thomas Westling och Martin Folkö, ett lokalt företag från Närkes Kil, har utfört arbetet.

Reparation och förbättringar 2023

Det har gjorts en del förbättringar i samband med översvämningen runt Församlingshemmet i höstas. Pumpbrunnen tätats och elkontakt flyttad i brunnen.

En översyn av vinden, husets ventilation och grunden har gjorts.

Alla lampor i belysningen utomhus efter vägen har bytts till mer energisnåla LED-lampor.

Alla dörrarna av teak inomhus är tvättade och oljade. Arbetet utfört av Kraffts Måleri.

En översyn av hörslingan är gjord.

I juni arrangerades en städ- och fixardag, där främst trädgårdsarbete så som beskärning av björkarna utfördes.

Reparation och förbättringar 2024