Utdrag från protokollen

Ur Norra kretsens protokollsböcker
Böckerna börjar fom 1944 med samma årsmötesprotokoll som finns i Södra kretsens bok.  Genomgående för båda kretsarna är att man ofta hade gästande föreläsare som talade över något aktuellt eller religiöst tema.
1956 i februari: Därefter hälsades fru Friberg från Örebro hemslöjd välkommen. För att diskutera med oss angående färgkombinationer mm till en sockendräkt. Under kaffepausen fortsatte diskussionen livligt angående sockendräktsfrågan, dock utan positivt resultat. (Så vitt jag känner till blev det aldrig någon sockendräkt i Kil, Gunbrits kommentar)
Den 31 oktober 1956 hölls symöte i den nyrenoverade komministergården i Blacksta där paret Lindén flyttat in
Från maj 1956 till december 1956 skrev Maj-Britt Larsson i Broby Norra kretsens protokoll. Hon återkommer sedan i den gemensamma boken med Verksamhets- och Årsmötesprotokoll från 1974 och fram till januari 1993 då Birgit Nilsson i Kullby tar över som sekreterare.
Från åren 1956-1973 har jag inte haft tillgång till någon protokollsbok för Norra kretsen. (Gunbritts kommentar)
I södra kretsens årsberättelse 1963 står: Södra kretsen har under året varit samlade 10 gånger med i genomsnitt 16 deltagare. Norra kretsen har varit samlade 9 gånger med i genomsnitt 14 deltagare. Antalet medlemmar har under året varit 52, varav 32 i södra och 20 i norra.
Som ett exempel på alla protokollsanteckningar från syföreningsauktioner genom åren gäller följande från 1975:
Fredagen den 21 november var den dag vi med förväntan motsåg, nämligen kyrkliga syföreningens och kvällssyföreningens auktion i Församlingshemmet. Barnen och deras föräldrar fingo börja med att handla redan kl 18:00 i ”Barnens Bod” där det fanns gott om leksaker, julpynt lotter mm. Auktionen började kl 19:30 då komminister Håkan Jarl hälsade alla i den nu fullsatta församlingssalen välkomna. Vid en rast i den livliga kommersen smakade det gott med kaffe och dopp. Avslutningsvis blev det dragning på alla lotterier som föreningens medlemmar hade skänkt. Resultatet av försäljningen lotterier och gåvor mm blev 6190:- kronor för de båda syföreningarna vilket vi med tacksamhet noterar.
Man hade också julfester på 70-talet och noterade 1977: Kyrkliga syföreningen i Kils samt Kvällssyföreningen hade gemensamt sin traditionella julfest den 14e december i Församlingshemmet där ett drygt 50-tal medlemmar och gäster samlats till en gemytlig kväll kring ett väldukat smörgåsbord. Kyrkoherde Håkan Jarl hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna. Medan man lät sig väl smaka av de goda hemmagjorda smörgåsarna underhöll ungdomarna Urban Larsson och Robert Sundström Fall med julsångsmelodier på trumpet under pianoackompanjemang av Torsten Sundström. En intressant programpunkt under kvällen var också den reseskildring til Island som Fru Ella-Greta Persson föredrog i ord och bild. Hon förevisade också en hel del föremål från den säregna ön.
1977 var medlemsantalet 29 st i föreningen (kvällssyföreningen ej inräknad i detta)
1984 var medlemsantalet 22 st, 1986 18 st,
Trots det vikande medlemsantalet hade de båda syföreningarna en gemensam auktion lördagen 17 november 1989. Tillsammans för båda syföreningarna inbringades 24150 :- varav från vår syförening 7300:-. Kyrkorådet bjöd på kaffe med dopp.
1993 var motsvarande resultat 30200:- resp 7558:-
1999 hölls den sista auktionen och den lilla föreningen på 9 medlemmar hade lyckats arbeta hop 4185:- från auktionen, 1650:- från lotterier och 1300:- i penninggåvor. Detta var på föreningens 90:e år.
Ur Södra Kretsens Protokollsböcker
Ur protokoll 14 feb 1950 Kyrkoherde Skjöldebrand tackade för uppvaktning med anledning av sin förlovning. (Något/några år efter sin 50-årsdag, Gunbritts anmärkning)
Från 1954 finns inga mötesprotokoll och inga noteringar om ekonomiska beslut under året eller på årsmötet.
Från 1955och 1956 finns en slags årsberättelser i form av ”Dagbok” som Marieanne Skjöldebrand har skrivit.
Kyrkliga syföreningen har såsom tidigare arbetat i två kretsar med sammanlagt 52 medlemmar vara 35 i södra kretsen.
För 1963 skriver Eivor Åkeson en utförlig årsberättelse och årsmötesprotokoll . Troligen har syföreningarnas verksamhet pågått i samma omfattning åren däremellan . Den ekonomiska delen redovisas i kassarapporter och revisionsberättelser. (Dessa har jag inte tagit del av hittills. Gunbritts notering.) Paret Åkeson var drivande i arbetet att renovera och bygga om och till huset under åren 1963-65. 1966 hölls årsmötet åter i Församlingshemmet.
Utdrag ur årsberättelsen 1964:
På grund av församlingshemmets reparation kunde någon syföreningsauktion inte hållas under hösten.
Syföreningarna har under året 1965 haft 47 medlemmar – 31 i södra och 16 i norra kretsen.